ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE POLKOWICE

Szanowni Państwo,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niżej przedstawionej anonimowej ankiety. Udzielone odpowiedzi pozwolą władzom Gminy Polkowice dokładnie zdiagnozować problemy przedsiębiorców w naszej gminie oraz podjąć działania w celu ich rozwiązania. Ankieta będzie dostępna do 31 października 2017 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Polkowice www.polkowice.eu i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug.polkowice.pl

1. Jak ocenia Pan/Pani warunki prowadzenia działalności gospodarczej w gminie?
Proszę ocenić w skali 1 do 5, gdzie „1” oznacza bardzo źle a „5” – bardzo dobrze. (Proszę zaznaczyć „X” w wybranych polach).

12345
Współpraca z samorządem gminnym?
Dostęp do ważnych dla przedsiębiorców informacji?
Promocja przedsiębiorczości?
Komunikacja w obrębie gminy (połączenia, stan dróg)?
Dostępność terenów pod inwestycje?
Dostępność lokali na prowadzenie działalności gospodarczej?
Dostępność do wykwalifikowanych pracowników?
Dostęp do kursów i szkoleń?
Wysokość podatków i opłat lokalnych?
Dostęp do źródeł finansowania prowadzonej działalności (pożyczki, kredyty)?
Dostęp do środków finansowych z Gminnego Banku Kadr (GBK) na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej?
Pomoc w ubieganiu się o środki zewnętrzne?

2. Z których form wspierania przez gminę w ramach Gminnego Banku Kadr (GBK) korzystał Pan/korzystała Pani?

finansowania i skierowania na staż osoby bezrobotnej
jednorazowego wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej
refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy
finansowania szkoleń indywidualnych
umieszczania ofert pracy na platformie internetowej www.gbk.polkowice.pl
zatrudniania pracowników, członków GBK
nie korzystałem/łam z żadnych form wsparcia

3. Które z poniżej wymienionych czynników w największym stopniu wpływają negatywnie na rozwijanie działalności Pana/Pani firmy?

wysokość opłat i podatków lokalnych
ceny gruntów pod inwestycje
koszty wynajmu lokalu
trudności z uzyskaniem pożyczek i kredytów
trudności w znalezieniu lokali do prowadzenia działalności gospodarczej
problemy komunikacyjne
skomplikowane przepisy prawne i podatkowe
brak dostatecznej liczby pracowników o wymaganych kwalifikacjach (jakich?):

4. Z których form wspierania przedsiębiorców przez gminę chciałby Pan/chciałaby Pani skorzystać?
(Proszę o udzielenie odpowiedzi „tak” lub „nie”).

TAKNIE
Zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową.
Obniżenia stawek podatków i opłat lokalnych.
Wsparcia finansowego (poręczenia i pożyczki).
Lokali udostępnianych na preferencyjnych warunkach.
Udostępnienia gruntów pod inwestycje na preferencyjnych warunkach.
Gminnego Banku Kadr (GBK).
Akcji promujących lokalne firmy i ich wyroby.
Innych (jakich?)

5. Proszę o wskazanie branży Pana/Pani działalności:

produkcja
budownictwo
usługi
transport
handel
inna (jaka?)

6. Ilu pracowników zatrudnia firma?

od 1 do 9 pracowników
od 10 do 49 pracowników
od 50 do 249 pracowników
powyżej 250 pracowników

7. Jak długo Pana/Pani firma istnieje na rynku?

do 12 m-cy
1-5 lat
6-10 lat
11-15 lat
powyżej 15 lat

8. Forma organizacyjno-prawna:

działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną
spółka prawa cywilnego
spółka prawa handlowego
inna (jaka? np. spółdzielnia, fundacja, stowarzyszenie)

9. Jak ocenia Pan/Pani gminę Polkowice jako miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej?

bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
źle

10. Jak ocenia Pan/Pani działania samorządu na rzecz lokalnych przedsiębiorców?

bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
źle

11. Uważam, że władze gminy Polkowice powinny:

jak dotąd wspierać rozwój lokalnych przedsiębiorców
intensywniej niż dotąd wspierać rozwój lokalnych przedsiębiorców

12. Jakie inne formy wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w gminie Polkowice powinny wprowadzić władze samorządowe?

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety