Przejdź do treści

Ogłoszenia urzędowe

 2018-07-19

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNEDLA PRZEDSIĘBIORCÓW (MŚP)

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF

 2018-06-19

Zaproszenie do składania ofert

GMINA POLKOWICE

59-100 Polkowice, ul. Rynek 1

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, na realizację zadania pn.:

„Budowa sieci bezprzewodowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach

(do 31.08.2017 r. Gimnazjum nr 2 w Polkowicach)”

 

Zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119717

 

 Informacja z otwarcia ofert - POBIERZ PLIK PDF

 Wynik postępowania - POBIERZ PLIK PDF

 Informacja o wyborze oferty spośród pozostałych ofert - POBIERZ PLIK PDF


 2018-05-21

Konsultace społeczne Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Polkowice
na lata 2018 – 2028

 Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Polkowice na lata 2018 – 2028 - POBIERZ PLIK PDF

 Formularz konsultacji społecznych - POBIERZ PLIK DOCX

 Formularz konsultacji społecznych - POBIERZ PLIK DOCX

Formularza elektroniczny konsultacji społecznych: http://polkowice-gprprojekt.badanie.net/

 2018-05-16

Burmistrz Polkowic  ogłasza nabór wniosków o udzielnie dotacji celowej ze środków  budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Polkowice na rok 2018 dla obiektów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Termin naboru wniosków: od dnia 14.05.2018 r. do dnia 21.09.2018 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Polkowice, Rynek 1, kancelaria pokój 10.

Komisja powołana przez Burmistrza Polkowice, w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, dokona wizji w nieruchomości, sporządzi protokół kwalifikujący piec do wymiany oraz wykona dokumentację zdjęciową. Po pozytywnej kwalifikacji pieca, Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o kwalifikacji pieca oraz możliwości podpisania umowy dotacyjnej. Realizacja zadania powinna nastąpić do dnia 31.10.2018 r.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Warunkiem przyznania dotacji jest pozostawienie pieca starej generacji do czasu kwalifikacji pieca oraz zawarcie umowy o udzielenie dotacji.

Zasady udzielania dotacji określone są w Uchwale nr XXVIII/419/18 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 kwietnia 2018 r. wraz z regulaminem oraz wnioskiem.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich, Rynek 6 pok.22 lub pod numerem tel. (76) 724 97 05.

 

  - POBIERZ PLIK

 Wniosek - POBIERZ PLIK PDF

 2018-04-19

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mający stałe zameldowanie na terenie gminy Polkowice, zbliża się termin składania wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce. Zgodnie z §6 ust. 5 pkt 1 uchwały XXXII/385/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania stypendiów za wyniki w nauce, wnioski należy składać do końca tygodnia następującego po tygodniu, którym nastąpiło zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i w obecnym roku termin ten upływa 04.05.2018r.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.bip.ug.polkowice.pl  w zakładce Oświata – stypendia za wyniki w nauce lub w Wydziale Oświaty i Kultury ul. Rynek 2, pok.1, tel. 76 724-67-87 lub 76 724-67-07.

 2018-03-05

DECYZJE PODATKOWE NA ROK 2018

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z WDRAŻANIEM NOWEGO PROGRAMU PODATKOWEGO

DECYZJE PODATKOWE NA ROK 2018

ZOSTANĄ WYDANE W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM.

SYTUACJA POWYŻSZA NIE SPOWODUJE ŻADNYCH UJEMNYCH KONSEKWENCJI DLA PODATNIKÓW.

TERMIN ZAPŁATY PODATKU PRZYPADAJĄCY NA 15 MARCA ULEGNIE WYDŁUŻENIU I WYNIESIE 14 DNI OD DATY OTRZYMANIA DECYZJI.

 

ZA POWYŻSZE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE KAŻDY Z PODATNIKÓW
OD ROKU 2018 BĘDZIE MIAŁ NADANY INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT PODATKÓW.

INDYWIDUALNY NUMER BANKOWY BĘDZIE PODANY
NA DECYZJACH PODATKOWYCH.

 

 2018-02-20

Informacja o obowiązkach i sankcjach wynikających z przepisów ustawy
z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością
na tle seksualnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 862 ze zm.)

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF