Przejdź do treści

Ogłoszenia urzędowe

 2018-02-20

Informacja o obowiązkach i sankcjach wynikających z przepisów ustawy
z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością
na tle seksualnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 862 ze zm.)

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF

 2018-02-19

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach zmieniającej uchwałę w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice

 

 Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice (z zaznaczoną zmianą poprzez podkreślenie tekstu) - POBIERZ PLIK PDF

 Mapa przedstawiająca zmianę obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice, gdzie obszar rewitalizacji (obejmujący część obszaru zdegradowanego) został zaznaczony na mapie kolorem różowym, a dodany fragment powierzchni - kolorem niebieskim - POBIERZ PLIK PDF

 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach zmieniającej uchwałę w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice - POBIERZ PLIK PDF

 załącznik nr 1 do uchwały – mapy - POBIERZ PLIK PDF

 załącznik nr 2 do uchwały - Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice - POBIERZ PLIK PDF

 Formularz konsultacji - POBIERZ PLIK DOCX

 Formularz konsultacji - POBIERZ PLIK PDF

 2018-02-15

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego w dniu 11.01.2018 r. na realizację zadania publicznego z zakresu:

ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury fizycznej

 

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF

 2018-02-12

 Obwieszczenie Burmistrza Polkowic z dnia 12 lutego 2018 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach zmieniającej uchwałę Nr XXIV/355/17 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - POBIERZ PLIK PDF

 2018-02-12

Rusza III edycja wojewódzkiego budżetu obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk”

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF

 2018-02-07

Obowiązki NGO

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF

 2018-01-19

Zaproszenie do składania ofert
GMINA POLKOWICE 59-100 Polkowice, ul. Rynek 1
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, na realizację zadania pn.:
Budowa sieci bezprzewodowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach 
(do 31.08.2017 r. Gimnazjum nr 2 w Polkowicach)

 Treść zapytania z załącznikami - POBIERZ PLIK ZIP

 23.01.2018 r. - Zmiana zapytania ofertowego - POBIERZ PLIK PDF

 

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia ublicznego pn. "Budowa sieci bezprzewodowej w szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach (do 31.08.2017 r. Gimnazjum nr 2 w Polkowicach)" dostępne jest także tutaj

 Informacja z otwarcia ofert - POBIERZ PLIK PDF

 2018-01-03

Informujemy, że w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej został ogłoszony konkurs na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 – Gospodarka niskoemisyjna.

Działanie 3.5 „Wysokosprawna kogeneracja – konkurs horyzontalny”

  • Schemat 3.5.A „Budowa, przebudowa ( w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
    w wysokosprawnej Kogeneracji i tri generacji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączami”.
  • Schemat 3.5.B „Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych”.

Termin naboru (składania wniosków) od dnia 16.01.2018 r. do dnia 23.03.2018 r.

 Informacja o konkursie - POBIERZ PLIK DOC

 2017-12-06

  e-Składka - POBIERZ PLIK PDF